Jens Hansen og Ane Marie Rasmussen

Oplysninger om min Moders Slægt.

Fortalt af Svend Olsen født 1893.

Om min Oldefar, Hans Christensen, foreligger der ikke væsentlige oplysninger udover at han er født i Vallekilde ca 1793. Han nævnes som Husmand i Vallekilde, men blev senere Gaardmand og Hørkræmmer i Svinninge, hvor han døde i 1876. Han opkøbte Flæsk, Smør og Æg hos Egnens Landmænd og kørte Produkterne til København til vider Salg. Deraf Benævnelsen Hørkrammer, der ogsaa dækker Handel med andre Varer,som førtes hjem fra hovedstaden og solgtes paa Hjemegnen.  ( * 1 )

Hans Hustru hed Marie Jacobsdatter og stammede fra Svinninge, hvor hun var født ca 1796. De er begge begravedet i Svinninge. Der var flere Børn i Ægteskabet og et af disse var min Morfar, Jens Hansen, født i 1824, der efter Datidens Skik fik Faderens Fornavn til Efternavn, oprindeligt Hanssøn, der senere blev til Hansen. 

Han bev gift med min Mormor, der var født i Hørve i 1832, hvor hendes Far, Rasmus Christensen, født ca 1800, var Gaardmand og Sognefoged.De havde Anneksgaard, der var Fæstegaard under Baroniet Dragsholm, i Fæste. Han døde 50 Aar Gammel og hans Enke, Maren Madsdatter, født 1803 i Hørve, afstod da Gaarden til sin Datter og Svigersøn, altsaa mine Morforældre. ( *2 ) Sandsynligvis har de først haft den i Forpagtning i nogle år, idet der foreligger Udkast til en kontrakt, hvoraf det fremgaar, hvad Morfar skulde svare i Forpagtningsafgift. Den blev for Størstedelens vedkommende ydet i Naturalier og desuden skulde han til sin Sigermoder lade opfør et Beboelseshus af en vis størrelse. Huset var forøvrigt tæt ved Byens Gadekær og der blev senere indrettet Tømrer og Hjulmagerværksted i det.

Gaarden, som Morfar overtog var egentligt en Fæstegaard under Baroniet Dragsholm. Den var beliggende midt i Hørve By overfor den daværene Landsbyskole og kaldes endnu "Anneksgaarden". Navnet knytter sig nok oprindelig til at Gaarden havde Pligt til at skaffe plads til Heste og Køretøjer for Kirkegæster til Hørve Kirke, som var Anneks til Vallekilde Pastorat.

Morfar var med i Krigen 1848 og deltog bl.a. i Slaget paa Isted Hede og i Slaget ved Fredericia. Han talte gerne derom og det var ham en stor Sorg, at Danmark efter den ærefulde Kamp i 1848 skulde miste Sønderjylland i 1864.

Der fortælles om Morfar, at han var en efter den Tids Forhold meget interreseret og oplyst Mand, der bl.a. tog ivrigt del i Arbejdet for Landbrugets Forbedring og var Foregangsmand m.h.t. Dræning og Mergling, ligesom han efter en Datters Uddanelse til " Shwejtserpige" d.v.s. havde lært mere rationel Smørkærning og Ostelavning, indrettede  Egnens første " Mejeri" paa Gaarden. Det var før  Andelsmejeriernes Tid. Han opkøbte saa Mælk fra Byens Gaarde og solgte de færdige Produkter til København.

Morfar var Medlem af Sogneraadet og mange søgte hjælp hos ham, hvis Skrivelser og Dokumenter skulde udfærdiges eller Sager forelægges Baronen paa Dragsholm og han var Medstifter af Vallekilde Valgmenighed, ligesom de yngste af deres Børn fik Lov at begynde deres Skolegang i en af Egnens første Friskoler, der stifedes i Hørve 1867, og han var stærkt interreseret i Ernst Triers Oprettelse af Valldekilde Højskole i 1865.

Min Moster Kirstine ( Moster Stine ) har fortalt, at han var en glad, noget streng men retfærdig Mand, som hun holdt meget af. Om Mormor siges, at hun var en mild men alvorlig Kvinde og til Tider noget tungsindig, hvorfor hun undertiden kunde have et noget lukket Væsen.

Efter nogle Aars Forløb soglte de Gaarden til Morfars Søster og Svoger og købte en mindre Landejendom ved Hovvejen, der senere overtogs af min Onkel Kristian og Moster Stine ( Kristian og Kirstine Brøns ). Selv købte de saa " Elmekærgaard" ved Hørve Station, som dengang kun bestod af ganske faa huse.Denne Gaard er senere erhvervet af Valldekilde-Hørve Kommune med udstykning af Byggegrunde for Øje. Hvor Gaarden laa er nu Vallekilde-Hørve Brugsforening opført. ( )

Alle Steder hvor Morfar kom at bo forbedrede han Markerne med Dræning og Merling.

Paa deres gamle Dage flyttede de til Onkel Kristian og Moster Stine, hvor de tilbragte deres sidste Leveaar. Dette Hjem overtog min Fætter Johannes og hans Hustru Elna i 1929 og det overgik i 1959 til deres Søn Kristian og er saaledes stadig i Slægtens Eje.

Morfar døde i 1901 og Mormor fuglte efter i 1902. De er begge begravet paa Valgmenighedens Kirkegaard i Vallekilde og de efterlod sig nedennævnte 9 Børn:

Kirstine Jensen født 05.03.1853 død 14.12.1920, Moster Stine var som ung i Mejerilære paa Lerchenfeld ved Kalundborg. Senere blev hun uddanet som Sygeplejerske og virkede som saadan på Kysthospitalet på Refsnæs. Hun blev gift med Kristian Brøns fra Kaarup i Faarevejle og de fik en mindre Landejendom på Hovvejen i Hørve. Deres Ægteskab var barnløst, men istedet blev det Hjem for 6 Børn af hendes Søster.

Inger Marie Jensen født 04.11.1855 død 18.02.1905, Moster Marie kom efter et Højskole ophold til Udbye i Sydsjælland, hvor hun fik Plads paa en gaard. Hun blev forlovet med en Karl paa Gaarden. Han hed Peter Petersen og efter deres Giftemål fik de Bopæl i Kalundborg, hvor han begyndte som Kusk for en Dyrelæge. Senere arbejdede han på Havnen med Losning af Skibe. Han døde ret ung og Moster Marie fulgte faa aar efter. De efterlod sig 6 Børn, som alle fik Hjem og Tilholdssted hos ovennænte Kirstine og Christian Brøns. De 6 Børn var Jens Peter, der en del Aar var beskæftiget ved Landbruget men senere rejste til Esbjerg, hvor han havde forskelligt Arbejde og iøvrigt en Del Tillidshverv. Han var ugift og naaede den høje Alder af 90 Aar. Marie kom allerede som toaarig til Hørve og fik Hjem hos Kirstine og Christian Brøns. Hun blev gift med en Møbelsnedker, Hans Dejgaard fra Ølgod og de fik Bopæl og Forretning i Tistrup i Nærheden af Varde. Marie døde efter en Barnefødsel i 1926. Johanne kom til Udby i Sydsjælland, hvor hun tjente nogle År og senere blev Gift med en Banearbejder, Volmer Hansen fra Lundby. De havde et godt Hjem og fik 4 Børn. Frederik kom ogsaa til Sydsjælland, hvor han tjente paa forskellige Gaarde. Efter et Højskoleophold uddannede han sig til Kontrolassistent og virkede som saadan paa Egnen der, samtidig med han og hans Hustru, Emmy, drev et mindre Landbrug. Hans, som fra sin tidlige Barndom var i Hørve, blev ogsaa uddannet ved Landbruget men statede efter sit Giftemaal med en Kusine, Helga Hubner, fra København et Fjerrenseri i Glostrup. Johannes, den yngste af Flokken overtog sammen med Elna det gamle Hjem paa Hovvejen og dette er senere overtaget af deres Søn, saaledes at dette drives videre i 4. Generation.

Frederikke Jensen Moster Frederikke mindes, af dem som har kendt hende, som noget af en Skønhed. Hun blev gift med en Smed, Christian Nielsen fra Odsherred, og de bosatte sig i Skippinge. Hun døde efter faa Aars Forløb, efterladende en Datter, Gudrun, Christian Nielsen blev gift igen og begyndte Cykleforretning ved Hørve Station.

Rasmus Jensen Morbror Rasmus, var uddannet som Tømrer, men blev senere Landmand. Han var gift med Kristine Kristiansen fra Ordrup, men døde 34 Aar gammel. De var bosat i Veddinge  Bakker og havde 3 Børn, Jens Kristian, Valdemar og Rasmus.

Karl Jensen, Morbror Karl, blev Uddannet som Tømrer og havde Forretning i Tistrup ved Varde. Han var en af Foregangsmændene ved Gymnastikkens Indførelse i Hørve. Han var selv en dygtig Gymnast og en glimrende Leder. Han var gift med Sofie Christensen ( Tante Sofie ) fra Gislinge, men døde forholdsvis ung. De havde een Søn, Johannes, ogsaa uddannet som Tømrer. Han var gift med sin Kusine, Ester, fra Vallekilde med Bopæl i Arnakke.

Frederik Jensen Morbror Frederik Uddannede sig til  Murer og var kendt for sin Dygtighed i sit Fag. Han var ogsaa en dygtig Gymnast og aftjente sin Værnepligt som Garder. Han var sidst bosat i Esbjerg og gift med Kristiane Kilian fra Kerteminde. De havde kun en Datter, Helga, der rejste til Amerika.

 

Maren Sofie Jensen,  Moster Maren Sofie, døde som Syttenaarig af Tuberkulose.

Johanne Jensen, Moster Johanne, døde som tolvaarig af Tuberkulose.

Elisabeth Jensen født 12.08.1873 gift med Billedskærer Hans Olsen fra Boeslunde ved Skelskør, bosat i Vallekilde, hvor Hans Olsen ogsaa virkede som Tegnelærer ved Haandværkerskolen, der var knyttet til Vallekilde Højskole.

Det er iøvrigt betegnende for den Tid, at alle de 9 Søskende døde af nævnte Sygdom, som dengang var meget udbredt.

* ) Børn af Hans Christensen og Rasmus Christensen

*1) Hans Christensen født ca 1793 i Hørve Sogn. Død i Svininge d.29.08.1876 gift med Marie Jacobsdatter født i Svnninge ca 1796 og død samme Sted d. 22.12 1865.

Børn af disse var:

Christen Hansen ( f. ca 1820 ) gift - Bosat i Valllekilde - Kildegaarden.

Jens Hansen ( f. ca 1824 ) gift med Ane Marie Rasmusdatter bosat i Hørve.

Hans Hansen ( f. ca 1827 ) gift, Bosat i Svnninge.

Sofie Hansen ( f.ca 1836 ) gift med Gmd. Lars Madsen Anneksgaarden i Hørve ( overtog gaarden efter Morfar )

 

 

*2) Rasmus Christensen født ca 1800 i Hørve, gift  med Maren Madsdatter, født ca 1803 i Hørve Sogn. De havde følgende Børn i nedennævnte Rækkefølge:

Maren Rasmussdatter, ( f.ca 1830 ) gift med Gmd. Anders Christensen, Bosat i Hørve. 2 børn

Ane Marie Rasmusdatter født 31.05.1832 gift med Jens Hansen som overtog Anneksgaard i Fæste efter sin Svigerfaders ret tidlige Død.

Kristen Rasmussen ( f. ca 1837 ) Hmd,gift med Kirstine    Bosat i Hørve. 3 børn

Ane Kirstine Rasmussen, ( f. ca 1839 ) gift med Træskomager Niels Nielsen, bosat i Kallumborg. 2 børn

Margrethe Rasmussen, ( f. ca 1841 ) ugift, mangeaarig Barnepige for Slægten Grüner paa Egemarke.

Jens Rasmussen, ( f. ca 1846 ) Hmd. gift bosat i Torslunde v. Svinnige. 1 barn

Folketællinger og Kirkebøger

Rasmus Christensen  Anneksgaarden

Ft -1850  50 år. Gaardmand, Husfader.Der er 6 hjemmeboende børn og en Tjenstekarl på gården

Ft-1834 34 år, Gaardfæste og Sognefoged, de har 2 små børn, og 3 Tjenstefolk på Gården: Hans Jacobsen 67, Karen Kristiansdatter 20, og Ane Andresdatter 17.

Christen Nielsen 69 Enkemand. Får aftægt af gården.

Ft-1801 Rasmus er 1 år gammel. Hans far Christen Nielsen og hans mor Maren Rasmusdatter er 36 år. De har 4 Børn; Niels 9 år, Kirsten 6 år, Inger 3 år og Rasmus på 1 år. Der er 4 tjenstefolk og 2 inderste ( aftægt ) på gården.

 

Hans Christensen

Ft-1850 1 gård, Svinnige Bye, Svininge, Tuse, Holbæk.

Hans Christensen 52 gift Gårdmand, Pranger

Marie Jacobsdatter 49 hans kone

Christen Hansen 25 

Jens Hansen 21

Hans Hansen 18

Maren Hansdatter 16

Peder Hansen 14

Carl Hansen 12

Ane Sophie Hansdatter 9

Sidse Marie Hansdatter 7       Deres Børn

 

I Ft-1850 er Jens indkaldt til Krigstjenste og der er 2 tjenstefolk.

 

Marie Jacobsdatter er barn af Jacob Pedersen, Jordløs husmand og daglejer, og Maren Pedersdatter

         

Kommentarer

10.02.2017 15:38

Knud Dejgaard

Inger Marie Jensens datter Marie var min mormor. Interessant læsning.